Tuesday, January 17, 2012

SAYA MESTILAH MUSLIM DI SUDUT 'AQIDAH


APA ERTINYA SAYA MENGANUT ISLAM
BAB 1:SAYA MESTILAH MUSLIM DI SUDUT ‘AQIDAH
Bagi memastikan saya benar-benar Muslim dalam ‘aqidah maka saya mestilah beriman dengan perkara-perkara berikut:

1)     Saya mesti beriman bahawa pencipta alam ini adalah Tuhan yang Maha Bijaksana lagi Berkuasa,Maha Mengetahui serta tidak memerlukan pertolongan sesiapapun.
Ini membuktikan bahawa Penciptaan Allah adalah sangat rapi.penuh dengan keindahan..Mustahil semua kejadian yang ada ini akan kekal sekiranya tanpa pengawalan Allah s.w.t

Firman Allah s.w.t:”Sekiranya ada di langirt dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allahtentulah kedua-duanya rosak binasa.Maka Maha Suci Allah yang mempunyai ‘Arasy daripada apa yang mereka sifatkan”
(Surah Al-Anbiya’ ayat 22)

2)     Saya mestilah beriman bahawa Tuhan yang Maha Mulia tidaklah mencipta segala kejadian alam secara sia-sia tanpa apa-apa tujuan.
Bahawa Allah menciptakan manusia bukan secara sia-sia..Hidup di muka bumi adalah beribadah kepadaNYA bukan laksanakan di muka bumi ini adalah dengan secara sia-sia..

Firman Allah s.w.t “Maka apakah kamu mengira, bahawa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main(saja) dan bahawa kamu tidak akan dikembalikn kepada Kami?Maka Maha Tinggi Allah,Raja Yang Sebenarnya,tidak ada Tuhan selain Dia,Tuhan(yang mempunyai)’Arasy yang mulia’.”(Surah Al-Mukminun ayat 115-116)

3)     Saya mestilah beriman bahawasanya Allah s.w.t telah mengutuskan Rasul-Rasul dan diturunkan untuk mereka kitab-kitab dengan tujuan mengajar manusia supaya mengenali Allah dan memahami matlamat kejadian mereka,mengetahui asal-usul mereka dan ke mana mereka akan kembali.Saya juga beriman bahawa Rasul terakihr dari kalangan Rasul-Rasul yang mulia itu ialah Rasulullah s.a.w yang Allah kurniakan kepadanya Al-Quran sebagai satu mukjizat.


“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat(untuk menyerukan):Sembahlah Allah(saja),dan jauhilah Thoghut itu,maka di antara umat itu ada orang-orang yang di beri petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya.Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan(rasul-rasul).”(surah Al-Nahl ayat 36)

4)     Saya mestilah beriman bahwa matlamat kewujudan insane ialah mengenali Allah ‘Azza wa jalla seperti mana Allah jelaskan dalam firmaNYA:
“Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahKu.Aku tidak menghendaki rezeki sedikitpun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi Aku makan.Sesungguhnya Allah,Dialah Maha Pemberi rezeki Yang mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kukuah.”(surah Al-zariyat ayat 56-58)

Allah menyeru kepada manusia supaya beribadah kepadaNYA,dan tidak meminta balasan dari manusia..kita di gelar seorang hamba Allah laksanakan perintahNYA…Jangan bertangguh lagi..

5)     Saya mestilah beriman bahawa ganjaran bagi orang mukmin yang taat kepada Allah ialah SYURGA.Manakala orang yang kafir tidak laksanakan perintah Allah  ialah tempatnya neraka.

Firman Allah s.w.t’….satu golongan masuk syurga manakala satu golongan lagi masuk neraka Sa’ir.’(surah Al-Syura ayat 7)

6)     Saya mestilah beriman bahawa sekalian manusia melakukan kebaikan dan kejahatan dengan pilihan dan kehendak mereka sendiri.Kebaikan yang dilakukan itu tidaklah berlaku,melainkan dengan taufiq dan ‘inayah dari Allah.Manakala amalan jahat pula tidaklah merupakan paksaan dari Allah tetapi ianya termasuk dalam batasan keizinan dan kehendakNYA..
Firman Allah s.w.t:’Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya’.(surah Al-Muddathir ayat 38)
7)     Saya juga mestilah beriman bahawa urusan penciptaan undang-undang itu adalh hak Allah s.w.t.Tidak sama sekali manusia mendahului atau membelakangiNYA.Apa yang dibolehkn ialah ilmuan muslim atau para ulama’ berijtihad mengeluarkan hukum-hukum  dari nas-nas Syariat.
Firman Allah:’Tentang sesuatu apapun kamu berselisih,maka keputusannya(terselah)kepada Allah(yang mempunyai sifat-sifat demikian)itulah Allah Tuhanku,Kepadanyalah aku bertawakal dan kpdNYA aku kembali.’(surah al-syura ayat 10)
8)     Saya mestilah berusaha mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah yang layak bagi kemulianNYA.
Abu Hurairah r.a berkata,Rasulullah s.a.w. bersabda:”Allah s.w.t mempunyai Sembilan nama,kurang satu seratus.Sesiapa yang menghafaznya akan memasuki syurga.Allah itu ganjil(tunggal)dan menyukai(bilangan)ganjil.”
9)     Saya mestilah berfikir merenungi kehebatan kejadian-kejadian Allah,bukan memikirkan ZatNYA sebagai mengikuti dan mentaati perintah Rasulullah s.a.w:

“Berfikirlah kamu tentang makhluk ciptaan Allah dan janganlah kamu memikirkan tentang ZatNYA kerana kamu tidaklah mengetahui keadaan sebenarnya.”

10) Sifat-sifat Allah s.w.t terdapat banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang membuktikan kesempurnaan ketuhananNYA(Uluhiyyah).Kita mendapati bhawa beberapa kewujudan Allah,sifat baqa’(kekal),sifat qidam(sedia ada),sifat ia berlainan dengan segala makhluk,dan makhluk berhajat kepada kebesaranNYA.

11)   Saya mesti meyakini bahawa pendapat dan pandangan para salaf adalah lebih utama untuk di ikuti supaya dapat menyelesaikan perbahsan tentang penta’wilan dan penta’thilan sesetengah ayat suci Al-Quran.iaitu membiarkan sebahagian dari sifat-sifat Allah di dalam Al-Quran dengan menyerahkan hakikat sebenar mengenai maknanya kepada Allah s.w.t

Saya juga mesti meyakini bahawa berbagai bentuk penta’wilan ayat-ayat tertentu oleh golongan khalaf..


12)Saya juga mesti mengabdikan diri kepada Allah semata-mata tidak menyekutukan dengan yang lain.Ini saya lakukan kerana menyahut seruan Allah dan Rasul yang menyeru manusia supaya mengabdikan diri hanya kepada Allah semata-mata dan tidak tunduk kepada sesuatu selain Allah..


ôs)s9ur $uZ÷Wyèt/ Îû Èe@à2 7p¨Bé& »wqߧ Âcr& (#rßç6ôã$# ©!$# (#qç7Ï^tGô_$#ur |Nqäó»©Ü9$# ( Nßg÷YÏJsù ô`¨B yyd ª!$# Nßg÷YÏBur ïƨB ôM¤)ym Ïmøn=tã ä's#»n=žÒ9$# 4 (#r玍šsù Îû ÇÚöF{$# (#rãÝàR$$sù y#øx. šc%x. èpt7É)»tã šúüÎ/Éjs3ßJø9$# ÇÌÏÈ  
36. dan Sesungguhnya Kami telah mengutus Dalam kalangan tiap-tiap umat seorang Rasul (dengan memerintahkannya menyeru mereka): "Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah Taghut". maka di antara mereka (yang menerima seruan Rasul itu), ada Yang diberi hidayah petunjuk oIeh Allah dan ada pula Yang berhak ditimpa kesesatan. oleh itu mengembaralah kamu di bumi, kemudian lihatlah Bagaimana buruknya kesudahan umat-umat Yang mendustakan Rasul-rasulNya.(surah Al-Nahl ayat 36)

13) Saya juga mestilah takut hanya kepadaNYA dan tidak takut kepada yang lain.Perasaan takut tersebut seharusnya menyebabkan saya menjauhhi kemurkaan Allah dan larangan-laranganNYA.
`tBur ÆìÏÜム©!$# ¼ã&s!qßuur |·øƒsur ©!$# Ïmø)­Gtƒur y7Í´¯»s9'ré'sù ãNèd tbrâͬ!$xÿø9$# ÇÎËÈ  
52. dan sesiapa Yang taat kepada Allah dan RasulNya dan takut melanggar perintah Allah serta, menjaga dirinya jangan terdedah kepada azab Allah, maka merekalah orang-orang Yang beroleh kemenangan.(surah An-Nur ayat 52)
  

12. Sesungguhnya orang-orang Yang takut (melanggar hukum) Tuhannya semasa mereka tidak dilihat orang dan semasa mereka tidak melihat azab tuhan, mereka beroleh keampunan dan pahala Yang besar.(surah Al-mulk ayat 12)
14) Saya mesti selalu mengingati Allah dan berzikir menyebut namaNYAuntuk menjadikan diam saya itu adalah dalam keadaan berfikir dan apabila bercakap adalah kerana zikir.Bahawa mengingati Allah merupakan ubat penawar yang paling mujarab untuk jiwa dan senjata paling ampuh untuk menghadapi serangan-serangan zaman ini,cabaran kehidupan serta garamnya.


tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä ûÈõuKôÜs?ur Oßgç/qè=è% ̍ø.ÉÎ/ «!$# 3 Ÿwr& ̍ò2ÉÎ/ «!$# ûÈõyJôÜs? Ü>qè=à)ø9$# ÇËÑÈ  
28. "(Iaitu) orang-orang Yang beriman dan tenang tenteram hati mereka Dengan zikrullah". ketahuilah Dengan "zikrullah" itu, tenang tenteramlah hati manusia.(Ar-Ra’d ayat 28)

Dr.Briel mengatakan,Sesungguhnya orang yang berpegang teguh dengan agama,ia tidak akan di hinggapi penyakit jiwa.Manakala seorang doctor pakar sakit jiwa menyatakan bahwa’sebenarnya para doctor penyakit jiwa menyedari bahwa keimanan yang kukuh dan pegangan yang teguh terhadap ajaran agama oleh seseorang adalah satu jaminan untuk menyembuh mereka dari penyakit gelisah,tegang perasaan,penyakit saraf dan lain-lain.’
15) Saya juga wajib menyintai Allah dengan sebenarnya  cinta.Cinta yang menjadikan hati saya sentiasa merasa rindu dan terikat dengannya.Cinta itu juga mendorong saya menambah amalan-amalan kebaikan,berkorban dan berjihad di jalanya sepanjang masa.Sekalipun hidup saya dalam kemewahan dan keseronokn tidak menghalang bagi saya untuk mencintai Allah.
ö@è% bÎ) tb%x. öNä.ät!$t/#uä öNà2ät!$oYö/r&ur öNä3çRºuq÷zÎ)ur ö/ä3ã_ºurør&ur óOä3è?uŽÏ±tãur îAºuqøBr&ur $ydqßJçGøùuŽtIø%$# ×ot»pgÏBur tböqt±øƒrB $ydyŠ$|¡x. ß`Å3»|¡tBur !$ygtRöq|Êös? ¡=ymr& Nà6øs9Î) šÆÏiB «!$# ¾Ï&Î!qßuur 7Š$ygÅ_ur Îû ¾Ï&Î#Î7y (#qÝÁ­/uŽtIsù 4Ó®Lym šÎAù'tƒ ª!$# ¾Ín͐öDr'Î/ 3 ª!$#ur Ÿw Ïöku tPöqs)ø9$# šúüÉ)Å¡»xÿø9$# ÇËÍÈ  
24. Katakanlah (Wahai Muhammad): "Jika bapa-bapa kamu, dan anak-anak kamu, dan saudara-saudara kamu, dan isteri-isteri (atau suami-suami) kamu, dan kaum keluarga kamu, dan harta benda Yang kamu usahakan, dan perniagaan Yang kamu bimbang akan merosot, dan rumah-rumah tempat tinggal Yang kamu sukai, - (jika semuanya itu) menjadi perkara-perkara Yang kamu cintai lebih daripada Allah dan RasulNya dan (daripada) berjihad untuk ugamaNya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusanNya (azab seksaNya); kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang Yang fasik (derhaka).(At-taubah ayat 24)
16)Saya mesti bertawakal sepenuhnya kepada Allah dalam setiap keadaan dan menyandarkan setiap urusan kepadanya.Sifat kekuata inilah membuatkan kuatnya kekuatan zahir dan batin dalam jiwa  pada diri saya yang menyebabkan segala kesusahan dihadapi dengan mudah.


çmø%ãötƒur ô`ÏB ß]øym Ÿw Ü=Å¡tFøts 4 `tBur ö@©.uqtGtƒ n?tã «!$# uqßgsù ÿ¼çmç7ó¡ym 4 ¨bÎ) ©!$# à÷Î=»t/ ¾Ín̍øBr& 4 ôs% Ÿ@yèy_ ª!$# Èe@ä3Ï9 &äóÓx« #Yôs% ÇÌÈ  
3. serta memberinya rezeki dari jalan Yang tidak terlintas di hatinya. dan (ingatlah), sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukuplah baginya (untuk menolong dan menyelamatkannya). Sesungguhnya Allah tetap melakukan Segala perkara Yang dikehendakiNya. Allah telahpun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu.(Surah At-Thalaq ayat 3)

17)Saya mestilah mensyukuri nikmat-nikmatnya ke atas diri saya yang merupakan kurniaan dan rahmat yang tidak terhitung jumlahnya.Bersyukur itu adalah tanda kemuliaan adab seseorang penerima terhada pemberi dan pengurnia.

ª!$#ur Nä3y_t÷zr& .`ÏiB ÈbqäÜç/ öNä3ÏF»yg¨Bé& Ÿw šcqßJn=÷ès? $\«øx© Ÿ@yèy_ur ãNä3s9 yìôJ¡¡9$# t»|Áö/F{$#ur noyÏ«øùF{$#ur   öNä3ª=yès9 šcrãä3ô±s? ÇÐÑÈ  
78. dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu Dengan keadaan tidak mengetahui sesuatupun; dan Dia mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati akal fikiran); supaya kamu bersyukur.(Al-Nahl ayat 78)
øŒÎ)ur šc©Œr's? öNä3š/u ûÈõs9 óOè?öx6x© öNä3¯RyƒÎV{ ( ûÈõs9ur ÷LänöxÿŸ2 ¨bÎ) Î1#xtã ÓƒÏt±s9 ÇÐÈ  
7. dan (ingatlah) ketika Tuhan kamu memberitahu: "Demi sesungguhnya! jika kamu bersyukur nescaya Aku akan tambahi nikmatKu kepada kamu, dan Demi sesungguhnya, jika kamu kufur ingkar Sesungguhnya azabKu amatlah keras".(surah Ibrahim ayat 7)

18) Saya mestilah sentiasa beristigfar memohon keampunan kepada Allah,istighfar itu dapat membersihkan diri dari dosa di samping memperbaharui taubat dan iman.
`tBur ö@yJ÷ètƒ #¹äþqß ÷rr& öNÎ=ôàtƒ ¼çm|¡øÿtR ¢OèO ̍ÏÿøótGó¡o ©!$# ÏÉftƒ ©!$# #Yqàÿxî $VJŠÏm§ ÇÊÊÉÈ  
110. dan sesiapa Yang melakukan kejahatan atau menganiaya dirinya sendiri (dengan melakukan maksiat) kemudian ia memohon ampun kepada Allah, nescaya ia akan mendapati Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.(surah An-Nisa’ayat 110)

19)Akhir sekali saya mestilah sentiasa merasai muraqabatullah(merasai pengawasan Allah)dalam keadaan terang mahupun tersembunyi.
öNs9r& ts? ¨br& ©!$# ãNn=÷ètƒ $tB Îû ÏNºuq»yJ¡¡9$# $tBur Îû ÇÚöF{$# ( $tB Ücqà6tƒ `ÏB 3uqøgªU >psW»n=rO žwÎ) uqèd óOßgãèÎ/#u Ÿwur >p|¡÷Hs~ žwÎ) uqèd öNåkޝϊ$y Iwur 4oT÷Šr& `ÏB y7Ï9ºsŒ Iwur uŽsYò2r& žwÎ) uqèd óOßgyètB tûøïr& $tB (#qçR%x. ( §NèO Oßgã¤Îm6t^ム$yJÎ/ (#qè=ÏHxå tPöqtƒ ÏpyJ»uŠÉ)ø9$# 4 ¨bÎ) ©!$# Èe@ä3Î/ >äóÓx« îLìÎ=tæ ÇÐÈ  
7. tidakkah Engkau memikirkan, Bahawa Sesungguhnya Allah mengetahui Segala Yang ada di langit dan Yang ada di bumi? tiada berlaku bisikan antara tiga orang melainkan Dia lah Yang keempatnya, dan tiada (berlaku antara) lima orang melainkan Dia lah Yang keenamnya, dan tiada Yang kurang dari bilangan itu dan tiada Yang lebih ramai, melainkan ia ada bersama-sama mereka di mana sahaja mereka berada. kemudian ia akan memberi tahu kepada mereka - pada hari kiamat - apa Yang mereka telah kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
No comments:

Post a Comment